Innovación educativa

Na proposta pedagóxica pretendemos fomentar unha boa organización do traballo a través dun seguimento personalizado dos alumnos, coa colaboración do Departamento de Orientación, mediante proxectos innovadores en distintas áreas.

Proxecto Abalar

Aula AbalarAbalar é un proxecto da Consellería de Educación e Orientación Universitaria para a integración plena das Tecnoloxías da Información e Comunicación na práctica educativa en Galicia.

Pretende a modernización e mellora da educación coa finalidade de que todo o alumnado ao completar a súa formación alcance a “Competencia Dixital” que implica tanto o dominio das TICs como o seu uso seguro e crítico.

Proxecto educativo con tablets – 3º E.P.

Vivimos nunha sociedade de cambios moi rápidos. A forma de comunicarnos está cambiando, así como a forma de buscar a información e a forma de vivir. As novas tecnoloxías forman parte das nosas vidas. Así que está claro que tamén ten que cambiar a forma de aprender.

No noso centro apostamos por este cambio e estamos introducindo as tecnoloxías nas nosas aulas, como os encerados dixitais, tablets ou portátiles.Ao final do curso pasado na clase de 3º E.P. participamos nun proxecto educativo colaborativo de integración de tablets na aula «Con Vigo tablets», a experiencia foi moi interesante, tanto para a profesora como para os alumnos que gozaron do que aprendían ao longo destes días. Podedes ver algúns dos traballos realizados no seguinte enlace.

Este ano seguimos apostando por este traballo en grupo e polas novas tecnoloxías. No curso de 3º E.P. estase a realizar un proxecto innovador cos alumnos, introducindo o uso das tablets na súa aprendizaxe, levando a cabo diferentes proxectos mediante Aprendizaxe Cooperativo. Trátase de aprender creando.

Os obxectivos finais a acadar con este proxecto innovador son:

– Aprender a buscar información por se mesmos, sen axuda da profesora.

– Elaborar os seus propios traballos coa información recollida utilizando varias apps.

– Aprender a gardar e enviar os seus traballos electrónicamente (a un blog de grupos).

– Valorar a importancia do traballo en grupo (Cumprindo coas nosas funcións, a importancia de cada membro dentro do equipo, o traballo é responsabilidade de todos, todos debemos aportar algo, axudar ao compañeiro que o necesite e cumprir os prazos de entrega).

Proxecto de Mediación entre Iguais en 1º e 2º de ESO

Na nosa sociedade, a diario vemos condutas agresivas e situacións de violencia. A escola está inmersa na sociedade e, polo tanto, ás veces se reflicten este tipo de condutas.

O profesorado do noso centro ten a firme convicción de que se debe de tratar de intervir nestes aspectos para lograr que o noso alumnado aprenda a solucionar os conflitos que lle poidan xurdir, de forma pacífica e con carácter dialogante.

Finalidade e obxectivo:

A finalidade que se persegue é mellora-la convivencia e a prevención de conflitos no curso de 1º de ESO empregando a figura dos mediadores de aula. O obxectivo é formar a todo o alumnado de este curso para que aprenda a exercer como mediador cando xurda algún conflito no seu entorno.

Fases do proxecto:

1.- Presentación do proxecto.

2.- Afianzamento das relacións entre os nenos do grupo.

3.- Coñecemento dos diferentes estilos de respota existentes.

4.- Afondamento nas diferentes emocións existentes.

4.- Coñecemento do conflito.

5.- Figura dos mediadores escolares. Funcións. Procedemento de mediación.

6.- Avaliación.

Temporalización: Na primeira avaliación levarase a cabo a parte teórica. No segundo trimestre procederase á súa posta en marcha e a avaliación será no terceiro trimestre.

Plurilingüismo

As linguas constitúen un elemento básico de identidade cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade. É por iso que, ademáis da normalización lingüística, onde se garante a igualdade do galego e o castelán, o centro pertence á Rede de Centros Plurilingües de Galicia, xa que os alumnos cursan a materia de Expresión Plástica (Arts and Crafts) en lingua inglesa, en tódolos cursos de Educación Primaria.

Os obxectivos son:

– Lograr un coñecemento profundo da lingua inglesa de xeito natural e dende os primeiros momentos da aprendizaxe, desenvolvendo a competencia comunicativa do alumnado en inglés, utilizándoo como lingua vehicular habitual na aula e creando situacións reais de comunicación.

– Lograr o dominio das catro habilidades que caracterizan a aprendizaxe dunha lingua: comprensión e expresión oral, comprensión e expresión escrita, ademáis da interacción oral.

– Coñecer e aprender os aspectos fundamentais que caracterizan a sociedade dos países de cultura anglosaxona, valorando o coñecemento doutras sociedades e culturas a través do uso da lingua inglesa, facendo posible o achegamento entre os cidadáns doutros países.

Proxecto Apadrinamento 6ºEP a 1ºEP

O obxectivo do apadrinamento é facilitar a articulación e adaptación dos nenos á nova etapa da primaria. Consiste en xerar un vínculo cercano entre os alumnos “padriños” e os “apadriñados”. Os máis pequenos sentiranse máis acompañados e verán o novo entorno como un lugar máis acolledor, mentres que os maiores reforzarán condutas baseadas no respecto, a colaboración, a solidariedade e a empatía.

Este proxecto enmarcado no plan de convivencia escolar busca atopar e fomentar un ambiente seguro e de bo trato.

Proxecto de Inmersión Lingüística en inglés e francés

Continuando cos proxectos de Inmersión Lingüística nas dúas linguas estranxeiras impartidas no noso centro, para este ano propiciaremos que os nosos alumnos de 4º ESO teñan a oportunidade de seguir participando nos mesmos:

-Os alumnos de 4º ESO poderán, no caso de ser concedida a axuda, participar no programa de inmersión lingüística en inglés promovido pola Xunta de Galicia “English Week”.

-Os alumnos que optaron por escoller lingua francesa como optativa en 4º ESO, poderán participar nun intercambio cultural co Instituto francés Sainte Jeanne Elisabeth de París. Os nosos alumnos conviven coas familias deste colexio e asisten a este céntrico colexio de París durante unha semana. Asemesmo, os alumnos franceses correspondentes asisten ao noso centro e conviven coas familias dos nosos alumnos unha semana.

Obxectivos xerais:

Dotar ao alumno-a da competencia lingüística social básica en inglés/francés, de tal xeito que permita un mínimo de interacción social coa comunidade educativa onde se inscribe o alumno-a.

Axudar a compensar ou paliar diferenzas orixinadas polas desigualdades socio-económicas, idiomáticas e culturais, fomentando a capacidade de comprensión e expresión de mensaxes orais e escritos nesa lingua vehicular

Favorecer o uso funcional da lingua, como instrumento de comunicación e de representación da realidade.

Crear e estimular o desenvolvemento de situacións de comunicación similares ás desenvolvidas na vida cotiá, sempre usando o role-playing e o xogo como estratexia lúdica e creativa da lingua.

Introducir contidos culturais dos distintos países para fomentar o desenvolvemento   de actitudes de respecto e tolerancia.

Aprendizaxe e servizo

O Aprendizaxe-Servizo (O ApS) é unha proposta educativa que combina procesos de aprendizaxe e de servizo comunitario. Estas accións representan un compromiso social co noso contorno escolar, a educación e a vontade de centrarse non só na formación académica dos estudantes, senón tamén nos valores cívicos e relixiosos que promovemos desde o noso centro.

Baseándonos neste método innovador, este ano o Departamento de Linguas e continuando coa experiencia piloto dos dous últimos trimestres do curso 15-16, ofertaremos para os alumnos de ESO e Bto na materia de Lingua Inglesa, esta metodoloxía educativa que combina o currículo académico co servizo aos demais.

Con esta proposta de servizo social e aprendizaxe de coñecementos, habilidades, actitudes e valores, pretendemos que os nosos alumnos aprendan a ser competentes sendo útiles a compañeiros doutros cursos.

Axudar aos demais é un dos métodos de aprendizaxe máis eficaz porque os alumnos atopan sentido ao que estudan cando aplican os seus coñecementos e habilidades nunha práctica solidaria

O proxecto consiste en que alumnos de 1º bacharelato e 4º de ESO se converten en titores de alumnos de 2º e 1º respectivamente na área de primeira lingua estranxeira en horario extraescolar.

Os alumnos “titorizados” benefícianse dunhas “clases particulares” ofrecidas por compañeiros con todos os beneficios que iso conleva, mentres que os “titores”, ademais do enriquecimiento persoal obteñen unha recompensa numérica na nota da súa avaliación, todo isto baixo a supervisión da profesora.