Proxecto Ipads

O noso centro cre dende fai varios anos na innovación educativa, pois entendemos que os/as nosos/as alumnos viven nun mundo caracterizado pola inmediatez informativa que aportan as novas tecnoloxías. Estas forman parte das súas vidas e polo tanto pensamos que tamén deben estar integradas como ferramentas no seu proceso de formación.
Por este motivo, dende o curso 2014-2015 iniciamos un percorrido no noso centro coa incorporación das tabletas no traballo colaborativo no aula que pouco a pouco e de maneira moi satisfactoria estamos estendendo dende unha perspectiva grupal coma individual por tódolos cursos.
Así, neste curso 2021-2022 decidimos incrementar o número de grupos que accedan á innovación tecnolóxica grazas ao uso das TIC nun entorno educativo seguro e baixo a supervisión do centro educativo. Así, incorporouse o uso das tabletas, como un recurso máis da súa aprendizaxe, nos cursos 3º EP, 4º EP e 1º ESO.


Damos deste xeito un paso máis, sendo este o sétimo ano que levamos introducindo para os traballos en grupo e agora individual, o uso dos dispositivos Ipad.
Este tipo de ferramentas teñen un compoñente motivacional, ademais mellora a aprendizaxe e favorece a realización de actividades cooperativas e permiten o desenvolvemento de habilidades cognitivas, así como a adquisición das competencias básicas dixitais.
A incorporación das TIC nos centros escolares supón moito máis que dotar aos centros do equipamento e a infraestrutura necesaria para poder levar a cabo un plantexamento educativo innovador. Require redefinir o papel do/a alumno/a e o/a docente, así como o valor que teñen as ferramentas que se usan tradicionalmente a diario en aula (libros de textos, cadernos ou material educativo).
O uso das Novas Tecnoloxías, e máis concretamente os dispositivos computerizados (ordenadores, tabletas …) xeneralizouse de tal forma na nosa contorna que resulta unha ferramenta imprescindible na actualidade. Neste senso, a escola non debe permanecer de costas a esta realidade e debe proporcionar aos/as discentes os aprendizaxes e recursos necesarios para que aprendan a utilizar esta ferramenta da forma máis adecuada.


As principais vantaxes que presentan o uso das tabletas son:
– Aumenta as interaccións profesorado-alumno e alumno-alumno mellora o clima da aula e incrementa a motivación cara a aprendizaxe dos estudantes. Os que saben máis, explican aos que saben menos.
– Contribúe ao cambio da metodoloxía na aula: presentación inmediata de información, fonte inesgotable de información multimedia e interactiva, e facilita a relación dos contidos curriculares coa realidade.
– Facilita unha maior flexibilidade na aula e beneficia a todos os alumnos e especialmente os que teñen maiores dificultades de aprendizaxe pola importante motivación.
– Favorece a comprensión dos temas, xa que capta a atención do alumno/-a.